Editorial Highsnobiety
Editorial Highsnobiety

Location
Paris
Model
Fae Sapienta
Stylist
Liza Ostanina
Make-up artist
Hannah Nathalie

IMG_1184.jpg
IMG_1212.jpg
IMG_1274.jpg
IMG_1334.jpg
IMG_1440.jpg
IMG_1586.jpg
Editorial Highsnobiety
IMG_1184.jpg
IMG_1212.jpg
IMG_1274.jpg
IMG_1334.jpg
IMG_1440.jpg
IMG_1586.jpg
Editorial Highsnobiety

Location
Paris
Model
Fae Sapienta
Stylist
Liza Ostanina
Make-up artist
Hannah Nathalie

show thumbnails